Ecotoxicologie Testlaboratorium

Ecotoxicologie Test

Ecotoxicologie is een wetenschap die de negatieve effecten van milieuchemicaliën op het ecosysteem onderzoekt. Ecotoxicologische tests zijn tests die de effecten van toxische chemicaliën op biologische organismen bepalen, met name op het niveau van de bevolking, de gemeenschap, het ecosysteem en de biosfeer. Kortom, ecotoxicologie is een multidisciplinair veld dat toxicologie en ecologie integreert.

Pesticiden en andere verontreinigende stoffen die de natuurlijke omgeving binnenkomen, samen met landbouwactiviteiten, beïnvloeden het natuurlijke leven. Ecotoxicologische studies worden uitgevoerd om deze effecten te onderzoeken. In dit opzicht is ecotoxicologie een mengsel van ecologie, toxicologie, fysiologie, analytische chemie, moleculaire biologie en wiskunde. Ecotoxicology kijkt naar de effecten van verontreinigende stoffen, waaronder pesticiden, op mensen, natuurlijke gemeenschappen en ecosystemen. In essentie vormen levende gemeenschappen en hun omgeving ecosystemen. Vijvers, rivieren, woestijnen, weiden en bossen zijn altijd elementen van het ecosysteem. Kortom, ecotoxicologische studies onderzoeken de mogelijke effecten van chemicaliën, gewasbeschermingsmiddelen en biociden op planten en dieren.

Pesticiden zijn niet alleen effectief in het toepassingsgebied, maar ook in zeer afgelegen gebieden. Residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen kilometers reizen door regenval en wind. Zonnestralen, water, ziektekiemen en lucht breken pesticiden af. Sommige pesticiden gaan langer mee in hun omgeving en vormen na vele jaren een risico voor levende wezens.

Residuen van bestrijdingsmiddelen hopen zich op in levende organismen en voedselwebben. Als deze residuen sneller worden verzameld dan het organisme ze kan afbreken en vernietigen, vormt het bioaccumulatie in het organisme. Op deze manier kan het grotere gezondheidsproblemen veroorzaken als het wordt doorgegeven aan het menselijk lichaam.

De diensten die worden verleend in de ecotoxicologische testlaboratoria omvatten bacteriële toxiciteitstests, algengroeiremmingsproeven, toxiciteitstests voor schaaldieren, toxiciteitstests voor vissen, wormtoxiciteitstests, tests voor plantengroeipreventie en tests op bodemmicroflora.

Pesticiden en verontreinigende stoffen kunnen verdere invloeden vertonen, zoals nutriëntenkringlopen of bodemvorming, buiten populaties van dieren en planten die een gemeenschap vormen. Wanneer pesticiden bacteriën en schimmelgemeenschappen in de bodem beïnvloeden, kunnen ze bovendien de stikstofcyclus verstoren.

Bedrijven die deze stoffen produceren, moeten meer doen en verschillende soorten werk doen over hoe en op welke manier pesticiden en pesticiden het ecosysteem zullen beïnvloeden.

Bij het bepalen of een bestrijdingsmiddel moet worden gebruikt, moet het potentiële voordeel worden afgewogen tegen de milieueffecten. Ecotoxicologische tests worden gebruikt om de toxische effecten van chemicaliën op aquatische en terrestrische omgevingen te onderzoeken. Het doel van ecotoxicologische tests is om te proberen ongewenste fenomenen in de natuurlijke omgeving te begrijpen en om nieuwe chemicaliën te onderzoeken die zullen worden gebruikt of die het milieu zullen bereiken. In deze context worden bijvoorbeeld ongewervelde dieren en vissen gemonitord in vervuilde rivieren en estuaria en wordt hun effect op een voedselketen onderzocht. Bovendien monitoren deze tests de fysiologische en biochemische reacties van organismen na blootstelling aan een toxische verontreiniging. Stofwisseling, accumulatie en bewegingen van natuurlijke en synthetische chemicaliën uit verschillende voedselketens worden bepaald door ecotoxicologische testen.

Er zijn tal van binnenlandse en buitenlandse normen in aanmerking genomen in ecotoxicologische testlaboratoria. Hier zijn er een paar:

  • TS EN 14735 Karakterisering van afval - Voorbereiding van afvalmonsters voor ecotoxiciteitstests
  • TS 6020 EN ISO 7346 Waterkwaliteit - Bepaling van de onmiddellijke dodelijke toxiciteit van stoffen op zoetwatervis
  • TS EN ISO 22030 Bodemkwaliteit - Biologische methoden - Chronische toxiciteit bij hoge planten

Ons bedrijf levert ook ecotoxicologische testlaboratoriumdiensten in het kader van andere testdiensten. Dankzij deze diensten kunnen ondernemingen op een veilige, snelle en ononderbroken manier efficiëntere, hoogwaardige en hoogwaardige producten produceren.

De testlaboratoriumdiensten voor ecotoxicologie die worden aangeboden in het kader van andere testdiensten zijn slechts een van de diensten die onze organisatie in dit verband levert. Veel andere testdiensten zijn ook beschikbaar.