Ortam Analizleri

Ortam Analizleri

Ortam analizleri yapılmasında öncelikli hedef, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemektir. Ne yazık ki yaşanan iş kazaları yüzünden dünyada her yıl 250 milyondan fazla çalışan, meslek hastalıkları yüzünden ise 160 milyondan fazla çalışan zarar görmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kaynaklarına göre, dünyada her yıl 1 milyondan fazla çalışan bu yüzden yaşamını yitirmektedir. Ülkemizde de her yıl 80 bin civarında iş kazası yaşanmakta ve bin civarında meslek hastalığı gözlenmektedir. Binden fazla çalışan ise yaşamını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden 2 milyon işgünü kayıp yaşandığı hesaplanmıştır. Bunun maliyetine bakılacak olursa, sanayileşmiş ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetinin gayri safi milli hasılaya oranı en fazla yüzde 3 olurken, ülkemizde bu oran yüzde 5’tir.

Mevcut yasal düzenlemelere göre meslek hastalığı, yapılan işin niteliğine bağlı olarak tekrarlanan bir sebeple veya faaliyetin koşulları yüzünden çalışanların geçici veya sürekli bedensel ve ruhsal rahatsızlık geçirmeleridir. Meslek hastalıklarının olmasında kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörler etkilidir. Bu bakımdan işyeri ortam ölçümleri önemli olmaktadır. Bu kapsamda yapılan başlıca ortam ölçümleri şunlar olmaktadır:

 • Termal konfor ölçümleri (çalışma ortamının ısı ve nem ölçümleri)
 • Gürültü ve titreşim ölçümleri
 • Işık şiddeti ölçümleri
 • Ortamda bulunan gaz ve kimyasal madde ölçümleri
 • Toz ölçümleri (gravimetrik veya partikül sayım yöntemleri ile toplam toz veya belirli toz ölçümleri)
 • Radyasyon ölçümleri

Örneğin termal konfor ölçümleri kapsamında yapılan ısı ve nem ölçümleri, bazı sektörlerde teknolojik bakımdan gerekli olan fiziki koşulları belirlemek için yapılmaktadır. Tekstil sektöründe üretim ortamının nem değerleri, teknolojik bakımdan yüksek tutulmaktadır. Bazı işyerlerinde ise nem, faaliyete bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı iş yerlerinde de kuru sıcaklık yüksektir. Sıcaklığın veya nemin çok yüksek ve çok alçak olması, bunun yanı sıra yetersiz havalandırma koşullarının bulunması, çalışanları rahat olmayan bir ortamda çalışmaya zorlamakta, bu durum ise hastalanma ve iş kazası olma riskini arttırmaktadır. Dolayısıyla işletmenin verimini düşürmektedir.

Gürültü, işletmelerde en fazla karşılaşılan fiziksel bir durumdur. Çalışanları ruhsal olarak etkilemeleri yanında işitme kayıplarına, verim düşüklüğüne ve iş kazalarının artmasına kadar birçok probleme yol açmaktadır.

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da ortam analizleri kapsamında bir dizi ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Temiz oda testleri
 • Hava mikrobiyolojisi testleri
 • İş sağlığı ve güvenliği analizleri
 • Termal konfor ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü
 • Toz ölçümü
 • Çalışma ortamı gürültü ölçümü
 • Kimyasal madde maruziyeti ölçümü
 • Ortam gaz ölçümü
 • Titreşim maruziyet ölçümü

Çalışma ortamlarının gözetim altında tutulması mevcut yasal düzenlemelerle ve yayınlanan birçok standartlar ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda risk analizlerinin yapılması, gerekli ortam ölçümlerinin yapılması, acil durum ve koruma planlarının hazırlanması ve düzenli denetimlerin yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizlerini yapmaktadır.