Tesisat Testleri

Tesisat Testleri

Elektrikle çalışan makinalar, ekipmanlar ve elektrik tesisatları, işyerlerinde bulunan en ciddi tehlike kaynaklarıdır. Elektrik kaynağı, üretim faaliyetlerinde hiç vazgeçilmeyecek enerji kaynaklarından biridir. Çalışanların can güvenliği ve işletmelerin mal güvenliği açısından yarattığı riskler dikkate alınarak, elektrik kullanan bütün makinaların ve ekipmanların düzenli test ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik esasları düzenlemektedir. Yönetmeliğe göre binaların içinde veya bitişiğinde sürekli kullanmak amacı ile kurulan, asansör sistemleri dışındaki alçak gerilimli bütün tesisler bu esaslara tabidir. Bu şekilde, binaların iç aydınlatma, alarm, yıldırım, hoparlör, telefon, televizyon ve anten tesisleri ve bu binaların bahçe aydınlatma sistemleri sürekli tesis sayılmaktadır. Söz konusu yönetmelik esasları mevcut ve yeni yapılacak bütün yapıları kapsamaktadır.

Elektrik tesisatının kurulması, malzemelerin seçimi ve koruyucu cihazların belirlenmesi, kullanılacak gerilime ve ortam koşullarına bağlıdır. Tesisatın bakımı, onarımı, denetlenmesi ve işletilmesi de aynı koşullara göre gerçekleştirilir. Esas olarak bu çerçevede uygulanan test çalışmalarında TS HD 60364-4-43 standardına uyulmaktadır.

Yönetmelikte açıklanan test ve kontrollerin belli dönemlerde yaptıtılması ve kontrol raporlarının saklanması gerekmektedir. Elektrik tesisatının güvenli bir şekilde kullanılması, yılda en az bir kere kontrollerinin yapılmasına bağlıdır. Test ve kontrol çalışmalarında, enerji hatları ve kaçak akım röleleri kontrol edilmekte, elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatları ölçümlenmekte, elektriğin bina içinde dağıtımını sağlayan elektrik pano ve bağlantıları kontrol edilmekte ve yerden giden hatlar için katodik koruma ölçümleri yapılmaktadır.

Elektriksel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz elektriksel testler çerçevesinde tesisat testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.