Paratoner Testleri

Paratoner Testleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2001 yılında yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, frekansı 100 Hz’in altında olan alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerinde, can ve mal güvenliği bakımından topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi ve kontrol edilmesine yönelik esasları düzenlemektedir. Özellikleri farklı olduğu için, yüksek gerilim tesislerinde ve alçak gerilim tesislerinde topraklama kriterleri, yönetmelikte ayrı bölümler halinde verilmiştir. İletişim sistemleri ve bilgi işlem tesisleri için topraklama kuralları ise ayrı bir bölümde yer almaktadır.

Yönetmelik ekinde ise, farklı topraklama tesislerinin faaliyet dönemi içindeki muayene, kontrol, ölçme ve denetleme periyotları bulunmaktadır (Ek P).

Ayrıca, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerleri ve bu faaliyetlerde alınacak önlemlere yönelik yasal düzenleme kapsamındaki topraklama tesisleri ve ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme işlemler her yıl en az bir kere yapılmak zorundadır.

Bu arada TS EN 62305-2 Yıldırımdan korunma - Bölüm 2: Risk yönetimi standardı (eski TS 622 standardı) gereğince, binaların yıldırımdan korunması kuralları kapsamında, muayeneler 12 ayı geçmeyen sabit aralıklarla tekrarlanmalıdır. Standarda göre her yıl aynı mevsimde muayenelerin yapılmaması için periyodun 12 aydın kısa tutulması gerekmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Teknik Şartnameler, Bölüm 7: Yapı İşleri Elektrik Genel Teknik Şartnamesi’ne göre de yıldırımdan korunma tesisatlarının bakımları periyodik olarak her yıl en az bir kere yapılmalıdır.

Elektriksel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz elektriksel testler çerçevesinde paratoner testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.