REACH Testleri

REACH Testleri

REACH uygulaması, insanların sağlık ve güvenliğinin ve doğal çevrenin bir takım kimyasal maddelerin yarattığı risklerden korunmasını sağlamak amacı ile geliştirilen bir Avrupa Birliği düzenlemesidir. Bu uygulama, Avrupa Birliği kimya sektörünün rekabet edebilirliğini arttırırken, aynı zamanda hayvanlar üzerinde yapılan testlerin sayısını düşürmeye yönelik, kimyasal maddelerin tehlike değerlendirmesi için alternatif yöntemler de teşvik etmektedir.

Prensip olarak, REACH uygulaması, bütün kimyasal maddelere uygulanmaktadır. Sadece endüstriyel proseslerde değil, günlük yaşamda örneğin temizlik ürünlerinde, boyalarda, giysilerde, mobilya ve elektrikli ev aletleri gibi eşyalarda da REACH esasları uygulanmaktadır. Bu yüzden REACH düzenlemesinin birçok sektörden işletme üzerinde etkisi bukunmaktadır.

REACH uygulamasında, gerekliliklere uyma ve bunu ispat etme yükümlülüğü işletmelere verilmiştir. İşletmeler REACH esaslarına uymak için, Avupa Birliği ülkelerinde ürettikleri veya bu ülkelerde pazarladıkları ürünler ile ilgili riskleri tanımlamak ve yönetmek zorundadır. İşletmeler ECHA’ya, üretimde kullanılan kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde nasıl kullanıldığını açıklamak ve alınan risk yönetimi önlemlerini tüketicilere iletmek zorundadır. ECHA, Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemical Agency), kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre açısından güvenli kullanımı için çalışan bir kuruluştur. İşletmelerin kimyasal veya biyositler ile ilgili spesifik Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uymalarına destek olmaktadır. Bu çerçevede REACH düzenlemeleri için de işletmelere yardımcı olmaktadır.

Eğer işletmeler tarafından riskler doğru yönetilemezse, resmi kuruluşlar tarafından kimyasal maddelerin kullanımı farklı şekillerde kısıtlanabilir. Uzun vadede, en tehlikeli maddelerin daha az tehlikeli maddeler ile yer değiştirilmesi gerekmektedir.

REACH kısaltması, Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelen İgilizce Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. REACH uygulaması 2007 yılı Haziran ayında yürürlüğe girmiştir.

Gelelim REACH uygulamasının nasıl çalıştığı konusuna. REACH uygulaması, bazı kimyasal maddelerin özellikleri ve kullanım tehlikeleri hakkında bilgi toplama ve bunları değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. İşletmeler, üretimde kullandıkları kimyasal maddeleri kaydetmek ve bunu yapmak için aynı maddeyi kaydettiren başla işletmeler ile birlikte hareket etmek zorundadır. Bu noktada bireysel kayıt taleplerini alan ve değerlendiren kuruluş, yukarıda sözü edilen ECHA’dır (Avrupa Kimyasallar Ajansı). Bu kuruluş Avrupa Birliği ülkelerinden oluşturulan bilimsel komitelere sahiptir ve bu komiteler insan sağlığı ve doğal çevre için duyulan endişeleri netleştirmek amacı ile kimyasal maddeleri değerlendirmektedir. Değerlendirme ağırlıklı olarak kimyasal maddelerin taşıdıkları risklerin yönetilip yönetilemeyeceğine yöneliktir. Eğer riskler yönetilemeyecek boyutlarda ise ECHA, tehlikeli maddeleri yasaklayabilir, kullanımı kısıtlayabilir ya da önceden bir izne tabi tutmaya karar verebilir.

Bu noktaya gelmeden önce işletmelerin, ürünlerde kullanılan kimyasal düzenlemeleri REACH düzenlemeleri çerçevesinde test ve analiz ettirmeleri gerekmektedir. Gelişmiş laboratuvarlar tarafından, kimyasal maddelerin niteliklerinin belirlenmesi için fiziko-kimyasal test programları uygulanmakta ve toksikolojik çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların tamamı, REACH kaydını destekleyen hizmetlerdir.

REACH test hizmetleri, REACH kayıt faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Üreticilerin ve ithalatçıların bu testler ile elde ettikleri güvenli kullanıma yönelik kimyasal bilgiler, Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA) tarafından yönetilen merkezi bir veritabanında kaydedilmektedir.

REACH test sonuçları, REACH gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli olan kimyasal özellik verileridir. Bu veriler teknik bir dosya içinde ECHA’ya sunulmalıdır. Bu dosyada sadece işletmeye özel kimyasal madde kimlik bilgileri değil, aynı zamanda kimyasal maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi ve tanımlanmış olan fiziksel-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik veriler de yer almalıdır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında REACH testleri hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

REACH testleri hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen belgelendirme hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok belgelendirme hizmetleri daha verilmektedir.