DIN 4102 Alman Standardları Yangına Dayanım Testleri

DIN Yangın Dayanım Testleri

DIN 4102-1 Yapı malzemelerinin ve elemanların yangın davranışı Bölüm 1: Yapı malzemelerinin sınıflandırılması Gereksinimler ve testler

Belirli şartlar altında bir yapı malzemesi yangına maruz kaldığında parçalanmak sureti ile yangına karşı gösterdiği davranış, o malzemenin aynı zamanda yangına karşı tepkisini de belirlemektedir. Yapı malzemesinin yangına karşı göstermiş olduğu tepkiye göre yanmazlık sınıfı tespit edilmektedir.

Bu standart, yapı malzemeleri için yangın davranış sınıflarını tanımlar ve her bir sınıf için gereksinimleri ve test yöntemlerini belirler

Ürünler Kapsamı

Saç malzemeleri (plaka ve levha dahil)

Kumaşlar

Kompozit malzemeler

Yalıtım

Malzeme grupları

Kaplamalar

Borular ve bağlantı parçaları

Perdeler

Dekoratif malzemeler

Yangın geciktiriciler

Tavandan asılı diğer malzemeler

Yataklar

Tekstil Ürünleri

Yapı Malzemeleri

 

DIN yapı malzemesine 4102-1 yangın testi - Test Yöntemi 

Malzemenin yangın davranışı standarda uygun olarak belirlendiğinde, aşağıdakilere açıklanır: 

Yapı malzemesi sınıfı

Tayin

A sınıfı

A1

Yanmaz malzemeler

A2

B sınıfı

B1

Kolayca yanıcı değildir

B2

yanıcı

B3

Kolayca yanıcı

 

DIN 4102-1: A Sınıfı

A1: Malzemeler, eğer varsa A1 malzemeleri olarak sınıflandırılabilir:

  • Standart karşılık gelen parçalara göre belirtilen testi geçer
  • A2 sınıfı malzemeler için gereksinimleri karşılamar

A2: Malzemeler, eğer şu durumlarda A2 sınıfı olarak sınıflandırılabilir:

  • Standart karşılık gelen parçalara göre belirtilen testi geçer
  • Test belirtilen DIN 4102-16 geçer

 

      DIN 4102-1: B Sınıfı

B1: Döşeme hariç tüm materyaller, B1 malzemeleri olarak sınıflandırılabilirler.

  • DIN 4102-16'da belirtilen testlere dayanarak DIN 4102-15'te belirtilen 'Brandschacht' aparatını kullanınız.
  • B2 sınıfı malzemeler için gereksinimleri karşılar.

B2: Malzemeler B2 materyalleri olarak sınıflandırılabilir.

  • Standart karşılık gelen parçalara göre belirtilen testi geçer
  • Döşeme malzemeleri, en azından DIN 66081'deki gibi Tb sınıfı gereksinimlerini karşıladıklarında, malzeme sınıfı B2'ye tahsis edilebilir.

B3: B1 veya B2 malzemeleri olarak sınıflandırılamayan yanıcı malzemeler B3 malzemeleri olarak sınıflandırılacaktır.

DIN 4102-1  yapı malzemesine yangın testi - Referans Standart

DIN 4102-2: Yapı malzemelerinin ve elemanların yangın davranışı - Yapı bileşenleri - Kavramlar, gereksinimler ve testler

DIN 4102-4: Yapı malzemelerinin ve elemanların yangın davranışı - Sınıflandırılmış yapı malzemelerinin, elemanlarının ve bileşenlerinin genel görünümve tasarımı

DIN 4102-8: Yapı malzemelerinin ve elemanların yangın davranışı - Küçük ölçekli test fırını

DIN 4102-14: Yapı malzemelerinin ve elemanların yangın davranışı - Radyant ısı kaynağı kullanarak zemin kaplama sistemlerinin yanma davranışlarının belirlenmesi

DIN 4102-15: Yapı malzemelerinin ve elemanların yangın davranışı - 'Brandschacht' aparatı

DIN 4102-16: Yapı malzemelerinin ve elemanların yangın davranışları - 'Brandschacht' testleri

DIN 18180: Alçıpan - Çeşitleri, gereksinimleri ve testleri

DIN 50014: Teknik uygulamalarda yapay iklimler - Standart atmosferler

DIN 50050-1: Malzemelerin yanma davranışını test etmek için küçük dolaplar

DIN 50051 Malzemelerin yanma davranışını test etmek için brülörler

DIN 50055 Duman gelişimini test etmek için ışık ölçüm sistemi

DIN 51622 Propan, propen, bütan, büten ve karışımları - Gereksinimler

DIN 51900-2 Bomba kalorimetresi kullanılarak katı ve sıvı yakıtların brüt kalorifik değerinin belirlenmesi ve kalorifik değerin hesaplanması - İzotermal ceketi kullanarak yöntem

DIN 51900-3 Bomba kalorimetresi ile katı ve sıvı yakıtların brüt kalorifik değerinin belirlenmesi ve kalorifik değerin hesaplanması - Adyabatik ceketi kullanarak yöntem

DIN 53436-1: Yangın atıklarının zehirlilik testi - Yanma aparatı ve test sıcaklığının belirlenmesi

DIN 53436-2: Yangın atıklarının zehirlilik testi - Termik ayrışma metodu

DIN 53436-3: Yangın atıklarının zehirlilik testi - Soluma toksisitesini test etme metodu

DIN 53438-1: Yanıcı maddelerin küçük bir alevle tutuşmaya tepkisinin belirlenmesi - Genel

DIN 66081: Tekstil ürünlerinin yanma davranışlarının sınıflandırılması - Tekstil zemin kaplamaları

IS0 1716: 1973 Yapı malzemeleri - kalorifik potansiyelinin belirlenmesi

IS0 4783-2: 1989 Endüstriyel tel ekranlar ve tel dokuma kumaş - delik boyutu ve tel çapı kombinasyonlarının seçimi kılavuz - Kısım 2: tel dokuma kumaş için tercih edilen kombinasyonlar

Yapı malzemesi için DIN 4102-1 yangın testi - Benzer standart

EN ISO 11925-2: Ateşleme Testlerine Tepki - Alevlenmeye doğrudan maruz kalan yapı ürünlerinin tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek alev kaynağı testi

EN 13501-1: Konstrüksiyon ürünlerinin ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması - Bölüm 1 : Yangından tepkime testlerine kadar verilerin sınıflandırılması

NF P 92 - 501: Yangına karşı güvenlik - Yapı malzemeleri - Yangın deneylerine reaksiyon - Rijit malzemeler için kullanılan radyasyon testi. veya tüm kalınlıklarda sert alt tabakalar (döşeme ve cilalar) üzerindeki malzemeler için. ve esnek malzemeler için 5 mm daha kalın

NF P 92 - 503: Yangına karşı emniyet - Yapı malzemeleri - Yangın deneylerine reaksiyon. Esnek malzemeler için kullanılan elektrik brülör testi

BS 476: yapı malzemeleri ve yapıları yangın testleri

GB 8624: Yapı malzemelerinin ve ürünlerinin yanma davranışları için sınıflandırma

GB 20286: Yangın geciktirici ürünlerin ve alt grupların kamusal alanda yanma davranışına ilişkin gereklilikler ve işaretler.

Demiryolu ile ilgili yangın testleri

DIN 5510-2 
2009-05

Demiryolu araçlarında önleyici yangın koruması - Bölüm 2: Malzemelerin ve parçaların yangın davranışı ve yangın yan etkileri - Sınıflandırma, gereksinim ve test yöntemleri

Toplu taşıma için demiryollarında koltukların test edilmesi 
Kağıt minderle yangın davranışının belirlenmesi

Ek C: Yangın atıklarının zehirliliğinin belirlenmesi

DIN EN 45545-2 
2016-02

Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarında yangın koruması - Bölüm 2: Malzemelerin ve bileşenlerin yangın davranışları için gereklilikler

Ek B: Oturma için ateş testi yöntemi

Ek C: Demiryolu ürünlerindeki zehirli gazların belirlenmesi için test yöntemleri

DIN 54341 
1988-01

Kamu trafiği için demiryollarında koltukların test edilmesi; Bir kağıt yastık ateşleme kaynağı ile yanma davranışının belirlenmesi

DIN 54837 
2007-12

Raylı taşıtlar için malzemelerin, küçük bileşenlerin ve bileşen bölümlerinin test edilmesi 
Gaz yakıcıları kullanarak yanma davranışının belirlenmesi

DIN 53438-1 
1984-06

Yanıcı malzemelerin testi; küçük bir alevle tutuşmaya tepki; Genel veri

DIN 53438-2 
1984-06

Yanıcı malzemelerin testi; küçük bir alevle tutuşmaya tepki; kenar ateşleme

DIN 53438-3 
1984-06

Yanıcı malzemelerin testi; küçük bir alevle tutuşmaya tepki; yüzey ateşleme

DIN EN 1021-1 
2014-10

Mobilya - döşemeli mobilyaların tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi - Bölüm 1: Tutuşma kaynağı için yanan sigara

DIN EN 1021-2 
2014-10

Mobilya - Döşemeli mobilyaların tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi - Bölüm 2: Ateşleme kaynağı eşleşmesi alev eşdeğeri

DIN EN ISO 4589-2 
2006-06

Plastikler - Oksijen indeksi ile yanma davranışının belirlenmesi - Bölüm 2: Ortam sıcaklığı testi

DIN EN 60695-2-11 
VDE 0471-2-11 
2014-11

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 2-11: Parlayan / sıcak tel esaslı test yöntemleri - Son ürünler için kızaran alevle yanma testi yöntemi (GWEPT)

DIN EN 60695-11-10 
VDE 0471-11-10 
2014-10

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 11-10: Test alevleri - 50 W yatay ve dikey alev test yöntemleri

DIN EN ISO 1182 
2010-10

Ürünler için yangın testi reaksiyonları - Yanmazlık testi

DIN EN ISO 1716 
2010-11

Ürünler için yangın testlerine reaksiyon - Yanmanın brüt ısısının belirlenmesi (kalorifik değer)

DIN EN ISO 12952-2 
2011-01

Tekstil - Yatak maddelerinin tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi - Bölüm 2: Ateşleme kaynağı: eşleşme alev eşdeğeri

DIN EN ISO 5659-2 
2013-03

Plastikler - Duman üretimi - Bölüm 2: Tek odacıklı test ile optik yoğunluğun belirlenmesi

DIN EN ISO 9239-1 
2010-11

Döşemeler için yangın testlerine reaksiyon - Bölüm 1: Radyan ısı kaynağı kullanarak yanma davranışının belirlenmesi

ISO 5658-2 
2006-09

Yangın testlerine reaksiyon - Alev yayılımı - Bölüm 2: Dikey konfigürasyonda bina ve nakliye ürünlerinde yanal yayılım

ISO 5660-1 
2015-03

Ateşleme testlerine reaksiyon - Isı yayılımı, duman üretimi ve kütle kaybı oranı - Bölüm 1: Isı yayılım oranı (koni kalorimetre yöntemi) ve duman üretim oranı (dinamik ölçüm)

DIN EN ISO 
11925-2 2011-02

Yangın testlerine reaksiyon - Alevlenmeye doğrudan maruz kalan ürünlerin tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek alev kaynağı testi

ISO / TR 9705-2 
2001-05

Reaksiyona tepki testleri - Yüzey ürünleri için tam ölçekli oda testleri - Bölüm 2: Teknik arka plan ve rehberlik

UIC e göre demiryolu taşıtlarının yangın testi

UIC 564-2 Ek 4 
1991-01

Sert olmayan termoplastik malzemelerin yangına dayanıklılığını belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 5 
1991-01

Kaplanmamış kaplanmış tekstillerin yangın direncini belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 6 
1991-01

Kauçuk kapı ve pencere contalarının yangına dayanıklılığını belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 7 
1991-01

Oksijen sayısını ölçerek malzemelerin yangına dayanıklılığını belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 8 
1991-01

Köpük malzemelerin yangına dayanıklılığını belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 10 
1991-01

Birbirine bağlı geçit kauçuk flanşların ateş direncini belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 11 
1991-01

Sert termoplastik malzemelerin yangın direncini belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 12 
1991-01

Zemin kaplamalarının yangına dayanıklılığını belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 13 
1991-01

Koltukların yangına dayanıklılığını belirlemek için test metodu

UIC 564-2 Ek 15 
1991-01

Malzemelerin yanmasıyla açığa çıkan duman nedeniyle görünürlüğün bozulmasının belirlenmesi için test yöntemi

Elektrik Mühendisliği Plastik ve Malzemelerin Yangın Testi

DIN EN ISO 4589-2 
2006-06

Plastikler - Oksijen indeksi ile yanma davranışının belirlenmesi - Bölüm 2: Ortam sıcaklığı testi

DIN EN 60695-2-10 
VDE 0471-2-10 
2014-04

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 2-10: Parlayan / sıcak tel tabanlı test yöntemleri - Kızaran tel aparatları ve ortak test prosedürü

DIN EN 60695-2-11 
VDE 0471-2-11 
2014-11

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 2-11: Parlayan / sıcak tel esaslı test yöntemleri - Son ürünler için kızaran alevle yanma testi yöntemi (GWEPT)

DIN EN 60695-2-12 
VDE 0471-2-12 
2015-01

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 2-12: Parlayan / sıcak tel tabanlı test yöntemleri - Malzemeler için kızaran alev tutuşurluk indeksi (GWFI) test yöntemi

DIN EN 60695-2-13 
VDE 0471-2-13 
2015-01

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 2-13: Parlayan / sıcak tel tabanlı test yöntemleri - Malzemeler için kızaran ateşleme sıcaklığı (GWIT) test yöntemi

DIN EN 60695-11-3 
VDE 0471-11-3 
2014-10

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 11-3: Test alevleri - 500 ‑ W alev - Aparat ve onay test yöntemleri

DIN EN 60695-11-4 
VDE 0471-11-4 
2013-05

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 11-4: Test alevleri - 50 W alev - Aparat ve onay testi yöntemi

DIN EN 60695-11-5 
VDE 0471-11-5 
2005-11

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 11-5: Test alevleri - İğne alev testi yöntemi - Aparat, doğrulayıcı test düzenlemesi ve rehberlik

DIN EN 60695-11-10 
VDE 0471-11-10 
2014-10

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 11-10: Test alevleri - 50 W yatay ve dikey alev test yöntemleri

DIN EN 60695-11-20 
VDE 0471-11-20 
2016-04

Yangın tehlikesi testi - Bölüm 11-20: Test alevleri - 500 W alev testi yöntemleri

DIN EN ISO 9773 
2004-02

Plastikler - Küçük alevli tutuşma kaynağıyla temas halinde ince esnek dikey numunelerin yanma davranışlarının belirlenmesi

ISO 9772 
2012-09

Hücresel plastikler - Küçük bir aleve maruz kalan küçük örneklerin yatay yanma özelliklerinin belirlenmesi

Döşeklerin Döşemeli Mobilyaların Yangın Testi

DIN EN 597-1 
2016-03

Mobilya - Yatakların ve döşemeli 
yatak tabanlarının tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi 
Bölüm 1: Tutuşma kaynağı için yanan sigara

DIN EN 597-2 
2016-03

Mobilya - Yatakların ve döşemeli 
yatak tabanlarının tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi 
Bölüm 2: Ateşleme kaynağı: maç alevi eşdeğeri

DIN EN ISO 
12952-1 2011-01

Tekstil - Yatak maddelerinin tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi - 
Bölüm 1: Ateşleme kaynağı için yanan sigara

DIN EN ISO 12952-2 
2011-01

Tekstil - Yatak maddelerinin tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi - 
Bölüm 2: Ateşleme kaynağı: eşleşme alev eşdeğeri

DIN EN 1021-1 
2014-10

Mobilya - döşemeli mobilyaların tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi - Bölüm 1 
Ateşleme kaynağı için yanan sigara

DIN EN 1021-2 
2014-10

Mobilya - Döşemeli mobilyaların tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi - Bölüm 2: Ateşleme kaynağı eşleşmesi alev eşdeğeri

Motorlu Taşıtlarda Yangına Dayanım Testi

DIN 75200 
1980-09

Motorlu taşıtlarda iç malzemelerin yanma davranışlarının belirlenmesi

ISO 3795 
1989-10

Tarım ve ormancılık için karayolu taşıtları, traktörler ve makineler - İç mekan malzemelerinin yanma davranışlarının belirlenmesi

FMVSS 302 
2013-10

Standart No. 302; İç malzeme yanıcılık

RL 
95/28 / EC * 1995-10

Bazı motorlu taşıt araçlarının iç mekan yapımında kullanılan malzemelerin yanma davranışına ilişkin Avrupa Parlamentosu'nun 95/28 / EC sayılı ve 24 Ekim 1995 tarihli Konsey Direktifi 
Ek IV: Malzemelerin yatay yanma oranını belirlemek için test 
Ek V : Malzemelerin erime davranışlarını belirlemek için test 
Ek VI: Malzemelerin dikey yanma hızını belirlemek için test

ECE R 118 * 
2015-04

Belirli motorlu taşıt kategorilerinin yapımında kullanılan malzemelerin yanma davranışı 
Ek 6 - Malzemelerin yatay yanma oranını 
belirlemeye yönelik testler Ek 7 - Malzemelerin erime davranışlarını 
belirlemeye yönelik testler Ek 8 - Malzemelerin dikey yanma hızını belirleme testleri

Gemilerdeki Malzemelerin Yangına Dayanım Testi

IMO 2010 FTP Kodu Ek 1 Bölüm 1 
IMO Çözünürlüğü MSC.307 (88) 
2010-12

Yanmazlık testi

IMO 2010 FTP Kodu Ek 1 Bölüm 2 
IMO Çözünürlüğü MSC.307 (88) 
2010-12

Duman ve Toksisite testi

IMO 2010 FTP Kodu Ek 1 Bölüm 5 
IMO Çözünürlüğü MSC.307 (88) 
2010-12

Yüzey yanıcılık 
testi (Yüzey malzemeleri ve ana güverte kaplamaları için test)

IMO 2010 FTP Kodu Ek 1 Bölüm 7 
IMO Çözünürlüğü MSC.307 (88) 
2010-12

Dikey olarak desteklenen tekstiller ve filmler için test 
Ek 3 hariç - Temizlik ve ayrışma prosedürleri

IMO 2010 FTP Kodu Ek 1 Bölüm 8 
IMO Çözünürlüğü MSC.307 (88) 
2010-12

Döşemeli mobilya için test

IMO 2010 FTP Kodu Ek 1 Bölüm 9 
IMO Çözünürlüğü MSC.307 (88) 
2010-12

Yataklama bileşenleri için test 
Madde 6.1, 6.2 ve 6.3'e göre temizleme ve ayrışma prosedürleri hariç

IMO 2010 FTP Kodu Ek 1 
Bölüm 10, Ek 2 
IMO Çözünürlüğü MSC.307 (88) 
2010-12

Mobilya ve 
diğer Yüksek Hızlı El Sanatları Bileşenleri için Kullanılan Malzemeler için Isı Yayımı, Duman Emisyonu ve Kütle Kaybı Oranı için Yangın Test Prosedürleri

DIN EN ISO 1716 
2010-11

Ürünler için yangın testlerine reaksiyon - Yanmanın brüt ısısının belirlenmesi (kalorifik değer)

İnşaat ve Yapı Malzemeleri Yangına Dayanım Testleri

DIN EN 13501-1 
2010-01

Yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması - Bölüm 1: Reaksiyona tepki testlerinden elde edilen verilerin sınıflandırılması

DIN 4102-1 
1998-05

Yapı malzemelerinin ve yapı bileşenlerinin yangın davranışı - Bölüm 1: Yapı malzemeleri; kavramlar, gereksinimler ve testler

DIN 4102-14 
1990-05

Yapı malzemelerinin ve elemanların yangın davranışı; Bir radyant ısı kaynağı kullanarak zemin kaplama sistemlerinin yanma davranışının belirlenmesi

DIN EN ISO 9239-1 
2010-11

Döşemeler için yangın testlerine reaksiyon - Bölüm 1: Radyan ısı kaynağı kullanarak yanma davranışının belirlenmesi

DIN EN ISO 1182 
2010-10

Ürünler için yangın testi reaksiyonları - Yanmazlık testi

DIN EN ISO 1716 
2010-11

Ürünler için yangın testlerine reaksiyon - Yanmanın brüt ısısının belirlenmesi (kalorifik değer)

DIN EN ISO 
11925-2 2011-02

Yangın testlerine reaksiyon - Alevlenmeye doğrudan maruz kalan ürünlerin tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek alev kaynağı testi