Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Testleri

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Testleri

Kişisel koruyucu ekipmanlar, bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için çalışanların giymesi, takması veya yanlarında bulundurması için tasarlanmış aletler, cihazlar, giysiler ve malzemeleri ifade etmektedir. Kişisel koruyucu donanımların amacı, çalışma alanında bulunan veya olması muhtemel risklerden çalışanların korunmasını sağlamaktır.

Çalışma alanlarında bulunan hareket eden nesneler, yukarıdan düşen nesneler, keskin ve sivri kenarlı nesneler, yüksek ve düşük sıcaklıklar, kaynak, taşlama veya ısıl işlemler sırasında ortaya çıkan ışık radyasyonu, çalışma alanının zemin koşulları, faaliyetler sırasında kullanılan kimyasal maddeler ve açığa çıkan toz, duman, buhar ve benzeri maddeler hep birer tehlikedir.

Yürürlükte olan iş kanunu gereğince işverenler, çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli her çeşit önlemi almak, gerek duyulabilecek araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmak ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bakımından her türlü önlemi almak ve uygulamak zorundadırlar.

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik de bu konuyu düzenlemektedir. Genel olarak işyerlerinde, olası risklerin önlenmesi veya hiç değilse olumsuz etkilerinin düşürülmesi için teknik önlemlerin alınması, iş organizasyonun yapılması ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi esastır. Ancak bu sayılanlara rağmen çalışma ortamlarındaki riskler önlenemiyor ise çalışanların bir takım kişisel koruyucu malzemeler kullanmaları gerekmektedir. Sözü edilen yönetmelik, kişisel koruyucu ekipmanların özellikleri, temin edilmesi, kullanılması ve bunlarla ilgili konuları düzenlemektedir.

Bu yönetmelik esaslarına göre kişisel koruyucu ekipmanların işyerlerinde kullanılması ile ilgili şu noktalara uyulması gerekmektedir:

  • İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar, söz konusu yönetmelik esaslarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. Kısaca ilave bir risk yaratmamalı ve olası riskleri önlemeye uygun olmalıdır. Çalışma ortamının koşullarına uygun olmalıdır. Ayrıca çalışanların sağlık durumuna ve ergonomik koşullara uygun olmalıdır. Bir de bazı ayarlamalar yapılarak çalışana uyması gerekmektedir.
  • Eğer çalışma ortamında birden fazla tehlike varsa ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu ekipman kullanılacaksa, bu ekipmanlar birlikte kullanmaya uygun olmalıdır.
  • Kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanların kullanım koşulları, tehlikenin büyüklüğüne, maruziyet sıklığına, çalışma ortmaının özelliklerine ve kişisel koruyucu ekipmanın performansına bağlı olarak tespit edilmelidir.
  • Genelde kişisel koruyucu ekipmanın bir kişi tarafından kullanılması esastır. Ancak bu ekipmanın birden fazla kişi tarafından kullanılması durumunda, çalışanların herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
  • Kişisel koruyucu ekipmanların her biri için çalışma ortamında gerekli açıklamalar hazır olmalı ve çalışanlar tarafından kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.
  • Kişisel koruyucu ekipmanlar, işveren tarafından bir ücret talep edilmeden verilmek, bakım gerektiren durumlarda onarımları sağlanmak veya yenileri temin edilmek zorundadır.
  • Kişisel koruyucu ekipmanlar, kullanılmadığı zamanlarda hijyenik koşullarda saklanmak ve her an kullanıma hazır bulundurulmak zorundadır.
  • İşverenler, hangi kişisel koruyucu ekipmanların hangi durumlarda ve ne şekilde kullanılacağı konusunda çalışanları bilgilendirmiş olmalıdır.
  • İşverenler ayrıca gerekli durumlarda kişisel koruyucu ekipmanların nasıl kullanılacağı konusunda çalışanlara eğitim vermek zorundadır.
  • Özel durumlar ve istisnai koşullar dışında kişisel koruyucu ekipmanlar, sadece amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.

Test ve muayene kuruluşları, talep edilmesi durumunda çalışma ortamında bulunan kişisel koruyucu ekipmanların çalışır durumda olup olmadıklarını, gerekli güvenlik koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını ve ilgili yasal düzenleme esaslarına ve standartlarda belirlenen kriterlere uygun olup olmadıklarını, yapacakları test ve muayene çalışmaları ile tespit etmektedir.

Kuruluşumuz güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile ayrıntlı bir şekilde kişisel koruyucu ekipmanların testlerini gerçekleştirmektedir.