آزمایش های فعلی نشت

آزمایش های فعلی نشت

هنگامی که یک هادی با ولتاژ در آن به عنوان یک نتیجه از خطای عایق تماس می گیرد، جریان جریان به زمین، جریان نشت نامیده می شود. بنابراین، حفاظت از جریان نشت برای محافظت در برابر جریانهای نشت استفاده می شود. رله جریان باقی مانده معمولا هنگامی که جریان های ناشی از گودال های عایق ایجاد می شود و زمانی که جریان جریان خطا آسیب دیده باشد، از بین می رود. به طور کلی، یک رله جریان نشتی میلی آمپر 30 برای حفظ سن انسانی کافی است. رله های کنونی نشتی میلومین 300 برای جلوگیری از خطر آتش سوزی ناشی از گسل های عایق بندی بزرگتر استفاده می شود.

جریان نشت ناشی از یک دستگاه الکتریکی عایق شده یا اتصال کابل باعث ایجاد جرقه و آتش می شود. یک جرقه نشتی 300 milliampere در معرض آتش سوزی قرار گرفته است. به طور کلی، اتصال کوتاه در این موارد ذکر شده است، اما مشکل اتصال کوتاه نیست. در صورت اتصال کوتاه، فیوزها و قطع کننده های برق فعال می شوند و برق را قطع می کنند. با این حال، مشکل اینجاست که گسل های عایق و آسیب کابل ها و جریان نشت زمین ناشی از آن است.

وقتی یک خطای الکتریکی اتفاق می افتد، جریان الکتریکی که می خواهد به زمین برسد از بدن انسان به عنوان یک هادی استفاده می کند. آسیب، ولتاژ، مقدار و فرکانس جریان، مسیر جریان در بدن، زمان انتقال جریان و مقاومت الکتریکی بدن بسته به برخی عوامل متفاوت است.

جریان الکتریکی که از بدن انسان عبور می کند می تواند صدمات و حتی مرگ را ایجاد کند. در مقادیر فعلی کوچک، شوک الکتریکی موجب جابجایی غیر مجاز بدن می شود.

در نتیجه، جریان نشت برای سلامتی انسان خطرناک است و تست های جریان نشت باید در دستگاه ها و سیستم های الکتریکی انجام شود.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، در طی مطالعات آزمایش الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش های جریان نشت را در چارچوب آزمایش های الکتریکی انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.