ظرفیت جذب مایع - تست هیدروفیل بودن

ظرفیت جذب مایع - تست هیدروفیل بودن

هیدروفیل بودن اساسا به معنای "شدت آب" است، از سوی دیگر، توانایی مواد برای جذب آب است. آزمایش هیدروفیلیست برای تست جذب آب ماده است.

زمان مکش مایع
زمان مورد نیاز برای یک نمونه از مواد جاذب که به وسیله مایع آزمون کاملا مرطوب است، یعنی زمان لازم برای مایع برای نفوذ به ساختار داخلی تحت شرایط مشخص شده

ظرفیت جذب مایع
مایع جذب شده توسط جرم واحد آزمون جذب به عنوان یک درصد از جرم جاذب آزمون در شرایط مشخص شده و پس از یک دوره مشخص از زمان بیان می شود.

نرخ انعطاف پذیری مایع
اندازه گیری مویرگی مواد آزمون، یعنی سرعت که در آن مایع به اثر مویرگی به پارچه منتقل می شود

رفتار انتقال سیالات از منسوجات و مواد دیگر تولید شده برای انجام یک محصول در طول فرایندهای تولید و استفاده نهایی اهمیت دارد. خواص انتقال مایع مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد به شدت تحت تاثیر خواص جذب مایع، روش تولید نخ، روش تشکیل سطح و پارامترهای ساختاری پارچه و فرآیندهای اتمام استفاده از پارچه، راحتی پوشاک و برخی از کارهای نساجی فنی (پارچه های پزشکی، ژئوتکستایل، آگروتکتسیستم و غیره) تحت تاثیر قرار گرفته است. یک ویژگی است که باید در نظر گرفت.

به موازات تحولات در فن آوری های نساجی و دیگر، استانداردهای زندگی مردم افزایش یافته است و معیارهای انتخاب پوشاک و انتظارات از لباس های مورد استفاده آنها در کار و اوقات فراغت افزایش یافته است.
در میان این انتظارات، جزء حرارتی آسایش، که در خط مقدم است، به طور مستقیم با خواص انتقال مایعات پارچه سازی لباس پوشیدن مرتبط است، و مطلوب است که عرق تشکیل شده در بدن را در یک زمان کوتاه، به خصوص در طول فعالیت شدید، حذف کنید. بنابراین، در سال های اخیر، به ویژه در لباس های کاربردی (ورزش، نظامی، حفاظتی و غیره)، تولید پارچه های با خواص مختلف پارچه برای تغییر خواص انتقال سیال (مایع جذب یا دفع مایع) ساخته شده است برای کار. خواص انتقال مایعات محصولات یک عامل مهمی است که بر عملکرد آنها در زمینه بسیاری از زمینه های نساجی فنی تاثیر می گذارد که توسعه آن در سال های اخیر شتاب بیشتری یافته است. انتظار می رود که پارچه های فنی مانند باند، کیت جراحی، محصولات ژئوتکستایل و محصولات کشاورزی در تماس با خاک و پارچه های بسته بندی که در زمینه پزشکی به غیر از پوشاک استفاده می شود، خواص مایع جذب یا مایع و خواص تنفس را با توجه به زمینه استفاده. برای به دست آوردن این خصوصیات، اهداف مشخص شده را می توان با پارامترهای تولید و فرایندهای انتخاب شده از مواد خام در فرایندهای تولید، به ویژه در فرآیند اتمام انجام داد. تئوری های جذب که نقش تعیین کننده ای در ارتباط مواد نساجی با مایع دارند، در زیر خلاصه شده است.

این آزمون برای پارچه هایی که نیازمند جذب آب بالا است استفاده می شود. به عنوان مثال، مانند پارچه های پزشکی، پارچه های لباس زیر، پارچه های تریکو.

این دو روش مورد آزمایش قرار گرفته است.

1: تعیین جذب آب توسط غوطه وری در آب.
2: تعیین زمان افت با قطره آب

تعيين درجه جذب آب (جذب آب)
تعیین توانایی جذب آب توسط ارتفاع
اندازه گیری میزان انتشار آب

نظریه های جذب
نظریه های جذب با بررسی پارامترهای موثر در حوادث انتقال مایع در مواد نساجی به طور خلاصه در زیر شرح داده شده است.

اثر گروه های هیدروفیلی
در مورد جذب، تعامل بین مولکول های آب و ساختار فیبر اتفاق می افتد، به طوری که الیاف طبیعی (از جمله فیبر های بازسازی شده از منشا طبیعی) با گروه های هیدروفیلی که با آب تعامل دارند، مایع را جذب می کنند زیرا آب را جذب می کنند و الیاف مصنوعی با تعداد کمی از آب ارتباط برقرار می کنند. ظرفیت جذب مایع بسیار پایین است.

مولکول های آب مستقیم و غیر مستقیم
در اولین تعامل میان مواد نساجی و آب، آب ابتدا به گروه های هیدروفیلی بستگی دارد. مولکول های آب سپس به گروه های هیدروفیلی متصل می شوند یا به مولکول های آب اضافه شده وصل می شوند تا یک لایه جدید ایجاد کنند. مولکول های آب مستقیما به گروه های هیدروفیلی متصل می شوند و به شدت محدود می شوند و حرکات محدودی دارند. مولکول های آب مستقلی که مولکول های مولکولی آن نامنظم تر هستند، دارای ساختاری شل تر و راحت تر هستند.

جذب به مناطق بلورین و آمورف
در مناطق کریستال از مواد نساجی، مولکولهای فیبر به صورت جامد بسته بندی شده و منظم می شوند. گروه های فعال، مولکول های متقابل را تشکیل می دهند. بنابراین نفوذ مولکول های آب به منطقه بلوری آسان نیست و برخی از پیوندهای متقابل بین گروه های فعال باید برای جذب آب شکسته شوند. جذب رطوبت مواد یک ایده را در مورد نسبت بلورین و آمورف ساختار می دهد.

توضیح مولکولی هیسترزیس
مناطق کریستالی اثر مکانیکی را برای مهار نفوذ آب به ساختار و کاهش تعداد گروه های هیدروکسیل مناسب برای پیوند دارند. همانطور که جذب افزایش می یابد، لینک های متقابل شکستن و محل خود را به مولکول های آب ترک می کنند. بسته به مکانیسم مقاومت ساختار فیبر به تغییر، شکستن و بازسازی اتصالات متقاطع در قالب هیسترزیس اتفاق می افتد و در نتیجه تشکیل هیستریز جذب / تخلیه مایع می شود.

محدود کردن تورم
گرچه گلوکز و سلولز یک ساختار شیمیایی مشابه دارند، تعامل آنها با آب بسیار متفاوت است؛ سلولز میزان خاصی از تورم را نشان می دهد در حالی که گلوکز در آب حل می شود. تورم محدود ناشی از نفوذ مایع به بخش های غیر آهنی ساختار یا بین فیبریل ها و عدم توانایی آن در نفوذ به مناطق بلوری است.

شما می توانید با آزمایشگاه EUROLAB ما برای تست های هیدرولیکی ظرفیت جذب مایع کار کنید.