Sağlık Testleri

Sağlık Testleri

İş sağlığı ve güvenliği, bütün işletmeler açısından artık çok önemli bir konudur. Bir işletmede çalışan personelin refahı ve güvenliği yasal düzenlemelerle de güvence altına alınmıştır. Ayrıca yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından bu konuda kriterler belirlenmekte ve standartlar oluşturulmaktadır. İşletmeler de çalışanları için, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik politikaları çerçevesinde birçok güvenlik süreci tespit etmektedir.

İşletmeler, kapsamlı bir sağlık, kalite ve güvenlik sistemi kurmak ve bunu yönetmek zorundadır. Özel sektörden veya kamu sektöründen işletmeler hedeflerine ulaşmak için çaba göstermektedir. Bu konuda belirsizlik yaratan faktörlere karşı da hazırlıklı olmak zorundadır. İşletmeler, faaliyetleri sırasında çeşitli riskler ile karşı karşıyadır. Çalışanların sağlığı da bu açıdan risk teşkil etmektedir. İşletme bu riskleri tanımak ve zamanında olası önlemleri almak zorundadır. Yapılacak risk yönetimi çalışması ile risklerin neler olduğu belirlenmekte, bu riskler analiz edilmekte ve önlemeye yönelik tedbirler alınmaktadır. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı bu amaçla yayınlanmıştır. Bu standart, işletmelere, mesleki veya sektörel olarak çalışanların sağlığı ve çalışma ortamı ile ilgili hijyen, hava kalitesi, gürültü ve titreşim gibi faktörler ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapma imkanı vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak, işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde sağlık testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.